Contact & Algemene Voorwaarden

Heb je vragen of wil je meer informatie over Café Troela en de workshops?
Josefien en Ilse kun je mailen op info@cafetroela.nl

Postadres: Koepelstraat 47, 4611 LP, Bergen op Zoom.
KvK nummer: 55154255
Rekeningnummer: NL15RABO0119044102 t.n.v. Café Troela

Volg Café Troela op:
Facebook:www.facebook.com/CafeTroela
Pinterest:
http://www.pinterest.com/CafeTroela/

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Mail naar:info@cafetroela.nl

--------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Activiteit: een actieve bezigheid die door de Café Troela wordt aangeboden. Dit zijn meestal workshops van de maand en workshops op maat.
b. Deelnemer: ieder natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een activiteit.
c. Organisator: degene die namens een groep natuurlijke personen optreedt en een overeenkomst sluit met Café Troela.
d. Koper: de afnemer van een product dat door Café Troela is gemaakt.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en leveringen van producten door of namens Café Troela gedaan / aangeboden.
2.2 De koper, deelnemer of organisator aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Café Troela of door het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van het verschuldigde bedrag voor de activiteit of de producten.

Artikel 3: Workshops van de maand
3.1 Per workshop kan een beperkt aantal deelnemers meedoen. Café Troela bepaalt de hoeveelheid en geeft aan een geïnteresseerde aan als de workshop vol is.
3.2 Bij een volle workshop kan men op een wachtlijst geplaatst worden.
3.3 Afmelden voor een workshop kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande workshop via info@cafetroela.nl.
3.4 Bij afmelding binnen 24 uur voor de workshop start, zal geen retournering van het gestorte bedrag plaatsvinden aan de deelnemer. Dit heeft te maken met voorbereidingskosten en -tijd die gemaakt zijn. Ook zijn andere geïnteresseerden afgehouden, die anders wel hadden kunnen deelnemen. Wel is het toegestaan om een ander persoon je plaats over te laten nemen.


Artikel 4: Workshops op maat
4.1 Workshops op maat worden voor een bijzondere gelegenheid op maat gemaakt. Bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest of teambuilding.
4.2 Voor workshops op maat is een contactpersoon - een organisator - nodig. Op die manier heeft Café Troela een duidelijk aanspreekpunt.
4.3 Omdat voor de workshop op maat meer voorbereiding vereist is, gelden hiervoor strengere afzegregels:
- afzeggen tot 8 dagen voor de geplande datum: 50% retour van het gehele boekingsbedrag
- afzeggen binnen 8 dagen voor de geplande datum: helaas zijn we dan genoodzaakt het gehele boekingsbedrag in rekening te brengen.

Artikel 5: Betaling
5.1 Voor workshops op maat geldt dat betaling 1 maand voor de geplande activiteit moet plaatsvinden door de organisator, op rekeningnummer NL15RABO0119044102 t.n.v. Café Troela. Losse betalingen worden niet geaccepteerd door Café Troela.
Workshops van de maand moeten uiterlijk 3 dagen voor de geplande activiteit op rekeningnummer NL15RABO0119044102 t.n.v. Café Troela betaald zijn.
5.2 Als de betaling voor de activiteit bij Café Troela ontvangen is, mag men deelnemen aan de activiteit.
5.3 Voor de doe-het-zelf pakketten of craft producten betaalt men zodra Café Troela aangeeft dat de producten gereed zijn voor verzending.


Artikel 6: Levering van producten
6.1 De meeste producten zijn in opdracht / op maat gemaakt. Daarvoor wordt een leveringsdatum en wijze van levering met Café Troela afgesproken.
6.2 Betaling voor producten geschiedt voor de levering, maar nadat een leveringsdatum is afgesproken. Het te betalen bedrag moet voor de leveringsdatum op het rekeningnummer van Café Troela staan.

Artikel 7: Prijs
7.1 De prijs van activiteiten of producten zoals aangeboden door Café Troela is inclusief BTW en per persoon (voor activiteiten). De prijs is exclusief verzendkosten (producten), die komen voor rekening van de koper van producten. Voor workshops op maat wordt een totaalprijs geoffreerd door Café Troela.
7.2 De prijs van een activiteit of product wordt niet gewijzigd zodra een overeenkomst is gesloten of zodra men is toegelaten tot een workshop.
7.3 Indien een deelnemer of organisator een factuur wil voor bijvoorbeeld een workshop op maat, dan dient hij dat van tevoren aan te geven, zodat Café Troela die kan opmaken.

Artikel 8: Wijzigingen of annulering door Café Troela
8.1 Café Troela heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een workshop te annuleren of te wijzigen, workshops op maat uitgesloten.
8.2 Café Troela heeft het recht de activiteit niet door te laten gaan in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn.
8.3 Café Troela informeert deelnemers van een wijziging of opzegging zo snel mogelijk, en spant zich bij opzegging in om een vergelijkbare activiteit aan te bieden op een ander moment.
8.4 Bij annulering van een activiteit, waarvan het niet mogelijk is om die opnieuw te laten plaatsvinden, vindt restitutie van het betaalde bedrag aan deelnemers plaats.

Artikel 9: Verplichtingen van de deelnemer
9.1 De deelnemer dient de aanwijzingen van de medewerkers van Café Troela te volgen, met het oog op een goede en veilige uitvoering van de activiteit.
9.2 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, mag worden uitgesloten van een activiteit. Er vindt dan geen restitutie van deelnamegeld plaats.


Artikel 10: Aansprakelijkheid Café Troela
10.1 Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de deelnemer en/of organisator.
10.2 Voor workshops op maat - inhoudende kinderfeestjes - geldt dat er per 8 kinderen ten minste 1 volwassene aanwezig moet zijn om de middag in goede banen te leiden.
10.3 De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering. Dit geldt ook voor kinderen.
10.4 Café Troela is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of zaken van deelnemers of derden, die tijdens activiteiten zijn ontstaan. Dit is anders als dit door de schuld of nalatigheid van een van haar medewerkers is gebeurd.

Artikel 11: Klachten en toepasselijk recht
11.1 Bij klachten over een activiteit of product dient de deelnemer of koper dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen bij Café Troela te melden.
11.2 Café Troela zal zich inspannen om in overleg met de deelnemer of koper tot een passende oplossing te komen.
11.3 Op alle activiteiten en leveringen van producten is het Nederlands recht van toepassing.